Majitel galerie

Zbyn?k Flachs
tel: 728727607

???čany u Prahy


Jedn?? se o soukromou galerii a v p???pad? z??jmu mne pros?m kontaktujte


E-mail:
zbynek.flachs@centrum.cz

Bo??? dar
  Obl?ben??
Rodinn?? aktivity

Rudolf Flachs (profesion??ln? fotograf)


Fotoprofesional.cz (Digit??ln? fotoatelier ???čany)

Rudolf Flachs (m?stsk?? fotograf ???čany)

  Ahuto??i d?l
Z??kout?
Autor: V??clava Jansy (1859 - 1925)


Popis: grafika, orygin??ln? lept,
Jansa V??clav (1859-1925)
* 21.10.1859 N?meck?? Zlatn?ky ?? ? 22.8. 1925 ?erno??ice u Prahy
V??clav Jansa se vyučil nejprve kupcem, pak pracoval jako p?sa?? v advok??tn? kancel????i.
Na pra??sk?? akademii v??tvarn??ch um?n? studoval v letech 1881-1882 u Anton?na Lhoty
a pot?? pokračoval na Akademii ve V?dni u E. Lichtenfelse a L. C. M??llera.
Zpoč??tku se zab??val figur??ln? malbou, ale pozd?ji se v?noval v??hradn? krajinomalb? a m?stsk?? vedut?.
K jeho nejzn??m?j???m prac?m pat??? panoramatick?? a dioramatick?? pohledy,
na kter??ch spolupracoval s dal???mi um?lci.
V roce 1898 se pod?lel s Luďkem Maroldem, K. Ra??kem a L. Vac??tkem
na vytvo??en? panoramatu Bitvy u Lipan a v roce 1894 spolu s K. V. Ma??kem
a Vojt?chem Barto??kem pracoval na Al??ov? dioramatu Bitvy pod Hrubou Sk??lou.
M?l smysl pro posti??en? atmosf??ry, byla mu bl?zk?? technika akvarelu
a dok??zal dob??e zachytit architektonick?? detaily a pam??tky.
Zn??m?? jsou jeho akvarely s pra??skou t??matikou.
Na p??elomu 19. a 20. stolet? vy??lo v nakladatelstv? Bed??icha Koč?ho
n?kolik alb akvarel?? s n??zvem ?Star?? Praha".
Tyto pr??ce se vyznačuj? jak um?leckou kvalitou, tak smyslem pro posti??en? m?sta.
Pod?lel se na projektu ?Cechy", vydan??m Ottov??m nakladatelstv?m.
Provozoval soukromou mal???skou ??kolu.
R??mov??no.. 00x00cm
Cena: prod??no


z??kout?

zakout? s

z??kout? detTo jste je??t? nevid?li.
Související díla:
?norov?? noc (20.09.2019)
Holčička s panenkou na ??idly (17.03.2019)
Pod splavem (24.01.2019)
Nad m?stem (07.11.2016)
Pt??ci (07.11.2016)
Karl??v most (03.10.2016)
Nejkr??sn?j??? chvilka (25.07.2016)
Z???cenina hradu v ???čanech (04.10.2015)
Star?? podskal? (04.10.2015)
??aly Ben??cko (23.02.2015)
Voj??k (23.02.2015)
Praha (21.02.2015)
Na pastv? (31.08.2014)
U jezera (24.03.2014)
Sklize?? (22.01.2014)
Zimn? atmosf??ra (22.01.2014)
Portr??t (10.12.2013)
Vojensk?? le??en? (14.07.2013)
Zlat?? ulička (16.07.2012)
Ve sp??nku (11.06.2012)
Tanec (11.03.2012)
Tanec (11.03.2012)
Skok (11.03.2012)
Kotrmelec (07.12.2011)
D????vč??tka (04.12.2011)
Sta??ec s kloboukem (04.12.2011)
Holčička s panenkou (05.11.2011)
s pt??čkem (05.11.2011)
Poh??dka (05.11.2011)
Sp? (05.11.2011)
Matka s d?t?tem (05.11.2011)
Jistebnice (17.07.2011)
Nov?? rybn?k u Jistbnice (17.07.2011)
???čany od Lipan (17.07.2011)
Maminka (17.07.2011)
Constanze (29.03.2011)
Praha Nerudova ulice (29.03.2011)
Plachetnice (29.03.2011)
Rozhledna (29.03.2011)
Slunce v lese (29.03.2011)
Zahučaly hory (24.03.2011)
Mont???? ocel. kon. celkov?? pohled (24.03.2011)
Mont????e ocelov?? konstrukce (24.03.2011)
Novostavba Bansk?? a hutn? společnost v Praze 1929 (24.03.2011)
Pf. 1984 (23.03.2011)
Pf. 1970 (23.03.2011)
Pf. 1980 (23.03.2011)
Pf. 1976 (23.03.2011)
Rokoko (23.03.2011)
V zahrad? u sv. V?ta (23.03.2011)
Vy??ehrad (23.03.2011)
Zima cesta na z??mek (23.03.2011)
Past????ka (23.03.2011)
Pohled na Prahu (sv. Mikul????) (23.03.2011)
Star?? Praha (Emauzy a č??st podskal?) (23.03.2011)
Kačina (23.03.2011)
Matka s d?t?tem II (22.12.2010)
U br??ny (03.12.2010)
Gotick?? ark???? (22.11.2010)
Matka s d?t?tem (22.11.2010)
Na Mal?? stran? (22.11.2010)
Ka??par (15.11.2010)
M??k (15.11.2010)
Madona s d?????kem (15.11.2010)
Husita (15.11.2010)
Je????? (15.11.2010)
Purkyn? (27.10.2010)
Mate??stv? (24.07.2010)
Dvojčata (24.07.2010)
Stavba Jir??skova mostu II (23.06.2010)
Stavba Jir??skova mostu I (23.06.2010)
Praha (23.06.2010)
Chr??m sv. Mikul????e (23.06.2010)
Most (06.06.2010)
Vesnička v udol? (11.04.2010)
Lidice (11.04.2010)
xxx (02.03.2010)
K??z??n? na ho??e (28.02.2010)
?esk?? r??j (28.02.2010)
Ryb???? na ??ece (10.01.2010)
Lesn? z??kout? (10.01.2010)
Nad vodou (10.01.2010)
P??ed l??vkou (10.01.2010)
Na pastn? (10.01.2010)
U potoka (10.01.2010)
U pramice (10.01.2010)
Pradleny (10.01.2010)
Lesn? romance (30.12.2009)
Partie z Krumlova (30.12.2009)
D??m (29.10.2009)
??n? (29.10.2009)
Lesn? z??ti??? (15.10.2009)
Praha (15.10.2009)
St??do (25.08.2009)
V cvalu (25.08.2009)
P??ed j?zdou (25.08.2009)
D??moni (25.08.2009)
?ten? (25.08.2009)
P??i sv?čce (25.08.2009)
Nočn? romantika (25.08.2009)
Schled??n? (25.08.2009)
Loučen? (25.08.2009)
Ve sn?hu (25.08.2009)
Ozn??men? (25.08.2009)
Pastevec (25.08.2009)
Prosba (25.08.2009)
Nočn? vyj???ďka (25.08.2009)
Prohl?dka panstv? (25.08.2009)
Na vyj???ďce (25.08.2009)
P??i psan? (25.08.2009)
Po souboji (25.08.2009)
Na plese (25.08.2009)
?nava (25.08.2009)
Tryskem (25.08.2009)
Na plese 2 (25.08.2009)
P??i čaji (25.08.2009)
Sv???en? (25.08.2009)
Rozhovor (25.08.2009)
Dostaven?čko (25.08.2009)
Za soumraku (24.08.2009)
P??ed ??tesy (24.08.2009)
Chlapec s ovocem (24.08.2009)
Karel Hynek M??cha (31.05.2009)
U vody (29.05.2009)
Cik??ni (29.05.2009)
Debata (29.05.2009)
U lesa (29.05.2009)
V le??en? (29.05.2009)
S panenkou (27.05.2009)
Beru??ka (29.03.2009)
Hudebn?k (03.12.2008)
V pleneru (03.12.2008)
V??lov rybniku (03.12.2008)
V hospod? (27.11.2008)
Malostransk?? n??m?st? (26.11.2008)
Starom?stsk?? radnice (26.11.2008)
?ertovka (26.11.2008)
Vy??ehrad (26.11.2008)
Stavba Jir??skova mostu (20.11.2008)
Hlava Krista (20.11.2008)
Stavba pomn?ku Ernesta Denise v Praze 1928 (20.11.2008)
P.F. 1984 (02.11.2008)
P.F. 1983 (02.11.2008)
P.F. 1982 (02.11.2008)
P.F. 1986 (02.11.2008)
P.F. 1991 (01.11.2008)
P.F. 1988 (01.11.2008)
Most ve Vald??t??n? (01.11.2008)
?dol? potoka ??ehrovky (10.09.2008)
Kost (10.09.2008)
Valačov (10.09.2008)
Velk?? voda (10.09.2008)
Such?? sk??ly (10.09.2008)
Turnov (10.09.2008)
Chalupa u Turnova (10.09.2008)
Jizera v de??ti (10.09.2008)
Hrub?? sk??la (10.09.2008)
Trosky (05.09.2008)
Sedl??k z cyklu T??bor??t? bojovn?ci (04.09.2008)
??emesln?k z cyklu T??bor??t? bojovn?ci (04.09.2008)
Past???? z cyklu T??bor??t? bojovn?ci (04.09.2008)
M?????an z cyklu T??bor??t? bojovn?ci (04.09.2008)
(24.08.2008)
Kristus (17.08.2008)
D??evorubci (25.07.2008)
Zjeven? (25.07.2008)
Strom v bou??i (25.07.2008)
Ve st?nu Kačiny (15.07.2008)
Autoportr??t (03.07.2008)
Osm??nsk?? bojovn?k (03.07.2008)
Spravedlnost (03.07.2008)
Bou??e (03.07.2008)
?dol? p??ehrady na ??elivce (03.07.2008)
U vrby (03.07.2008)
V bou??i (03.07.2008)
N??dvo??? (03.07.2008)
V??nočn? kapr (27.06.2008)
D??evorubci (13.04.2008)
Dud??ci (13.04.2008)
V lese (25.03.2008)
Autoportr??t Maxe ?vabinsk??ho (12.03.2008)
Vrchlab? (07.03.2008)
Trosky (07.03.2008)
Jan Neruda (14.02.2008)
Vich??ice (22.12.2007)
Na pastv? (22.12.2007)
Z cyklu 12 d??evoryt?? (09.12.2007)
Star?? mu?? s kloboukem (04.12.2007)
K. H. Borovsk?? (04.12.2007)
Josef M??nes (18.11.2007)
?ek??n? na p??evoz (18.11.2007)
Vyj???d?j?c? kaval??rie (18.11.2007)
P??es ??eku (18.11.2007)
Kamenn?? cesta (08.08.2007)
Z??toka (08.08.2007)
St???pek z Rujany (08.08.2007)
M?s?čn? sk??la (08.08.2007)
V zahrad? (08.08.2007)
Alt??nek v Chodov? p??i m?s?čn?m svitu (08.08.2007)
N??sledovat (11.07.2007)
| Edituje: zb | Vydano dne 10. 01. 2010 | 7083 precteni |

| Informacni e-mail | Vytisknout clanek |
Tento web site byl vytvoren prostrednictvim phpRS - redakcniho systemu napsaneho v PHP jazyce.